Permakultur

Konsultation och anläggning för bärkraftiga system

Tack vare våra certifikat i permakulturdesign* kan vi erbjuda högkvalitativa konsultationer för ett holistiskt utnyttjande av er fastighet, utifrån era behov och önskemål.

Med ett avstamp i en intervju där visioner, mål och förutsättningar diskuteras, kartläggs och analyseras sedan fastigheten, för att till sist resultera i konkreta förslag som på ett bärkraftigt sätt och utifrån lokala förutsättningar uppnår målen.

Vi erbjuder ett baspaket:

  • Intervju 0-3 h
  • Kartläggning av fastighetens förutsättningar 1-10 h
  • Designförslag 1-20 h

Tidsåtgången beror på kundens ambitionsnivå där vi kan erbjuda olika lösningar på alla tre ovanstående punkter.

– Intervjudelen kan genomföras utan att vi ses, utan istället baseras den på givna frågor som kunden svarar på via epost. Billig lösning, men missförstånd i detta skede kan leda till en slutlig design som är svår eller rent av omöjlig att använda. Vi föredrar en kortare intervju där kunden i förväg svarat på frågorna i ovan nämnda formulär och att vi på plats kan lägga fram våra tolkningar av svaren och att vi därmed undviker missförstånd.

– Kartläggningen kan innehålla allt från den enklaste i form av överslagsberäkningar av fastighetens storlek, till inmätning med måttband. Allt från att höfta solinstrålningens variation över året, till inmätning av höjd på skuggande föremål och användning av dataprogram. Allt från att gräva med spade och bedöma jordens odlingsbarhet till att skicka iväg jordprover på tungmetallsanalys. Genom en diskussion med kunden kan en lagom ambitionsnivå läggas vid alla möjliga kartläggningsmoment.

– Designförslag kan i dess enklaste form redovisas som en skissad karta över fastigheten med tillhörande beskrivande text över nyanlagda ytor och funktioner. I den mest ambitiösa änden har vi en muntlig genomgång av olika designförslag med en digital karta som grund och tillhörande beskrivningar hur vi tänkt och hur det återkopplar till kundens mål. Dessutom föreslås relevanta tidsplaner utifrån kunden ekonomiska och/eller personella resurser.

Totalpris skulle enligt ovan ligga på från 800 kr (2 h arbete á 400 kr inkl moms) och uppåt.

Vid anläggningsarbeten är timkostnaden 300 kr/tim inkl moms. Vi kan anlägga allt som ingår i en design skapad av oss själva.

*Permakultur är ett design- och analysverktyg för att skapa bärkraftiga livsmiljöer för människor.